Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (2)
 • Dokument (3)
 • Innstilling til Stortinget (53)
 • Norges offentlige utredninger (3)
 • Rapport (1)
 • Representantforslag (7)
 • Stortingsforhandlinger (1)
 • Stortingsmelding (3)
 • Stortingsproposisjon (27)
 • Stortinget (63)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (4)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (3)
 • Finansdepartementet (3)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (1)
 • Forsvarsdepartementet (1)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (3)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (4)
 • Kulturdepartementet (2)
 • Kunnskapsdepartementet (2)
 • Landbruks- og matdepartementet (2)
 • Klima- og miljødepartementet (2)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (1)
 • Olje- og energidepartementet (2)
 • Samferdselsdepartementet (2)
 • Utenriksdepartementet (3)
 • Riksrevisjonen (2)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Prop.10 L (2016-2017) NB
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)NOU 2016:24 NB
Ny straffeprosesslov
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.7 (2016-2017) NB
Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.11 S (2016-2017) NB
Varig flomvern i Opovassdraget mv.
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.12 S (2016-2017) NB
Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2016:23 NB
Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren. Utredning nr. 30 fra Banklovkommisjonen
Publikasjonseier:
På lager: 0Rep.forslag 11 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Pollestad og Kjersti Toppe om forbud mot import av gatehunder til Norge
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 12 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2016 NB
Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.8 (2016-2017) NB
Pelsdyrnæringen
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.16 S (2016-2017) NB
Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.1 S Tl. 2 (2016-2017) NB
Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.13 L (2016-2017) NB
Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.14 L (2016-2017) NB
Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.15 L (2016-2017) NB
Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.1 S Tl. 3 (2016-2017) NB
Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.1 S Tl. 4 (2016-2017) NB
Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene)
Publikasjonseier:
På lager: 0Rep.forslag 13 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal, Svein Harberg, Geir Jørgen Bekkevold, Ib Thomsen og Rasmus Hansson om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.1 S Tl. 5 (2016-2017) NB
Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 (saldering)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 33 S (2016-2017)
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 34 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 14 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Frank J. Jenssen om å tillate stryking av listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.45 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 30. september. S. 4619 - 4625
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)V-0985 NN
Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning. Rettleiar for kommunale saksbehandlarar, oppdatert 10/2016
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Dokument 3 : 2 (2016-2017)
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015
Publikasjonseier:
På lager: 0