Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Dokument (3)
 • Innstilling til Stortinget (18)
 • Norges offentlige utredninger (1)
 • Rapport (1)
 • Representantforslag (12)
 • Stortingsforhandlinger (1)
 • Stortingsmelding (12)
 • Stortingsproposisjon (52)
 • Stortinget (32)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (6)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (5)
 • Finansdepartementet (4)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (7)
 • Forsvarsdepartementet (1)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (5)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (6)
 • Kulturdepartementet (2)
 • Kunnskapsdepartementet (3)
 • Landbruks- og matdepartementet (2)
 • Klima- og miljødepartementet (4)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (5)
 • Olje- og energidepartementet (3)
 • Samferdselsdepartementet (6)
 • Utenriksdepartementet (6)
 • Riksrevisjonen (3)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2017 NB
Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.23 (2016-2017) NN
Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.69 S (2016-2017) NB
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.70 L (2016-2017) NB
Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)
Publikasjonseier:
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noRep.forslag 67 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Janne Sjelmo Nordås om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Dokument 14 (2016-2017)
Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Dokument 3 : 5 (2016-2017)
Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
Publikasjonseier:
På lager: 0Dokument 3 : 6 (2016-2017)
Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
Publikasjonseier:
På lager: 0Innst. 206 S (2016-2017)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 211 S (2016-2017)
Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Ivar Odnes, Janne Sjelmo Nordås og Heidi Greni om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 224 S (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Christian Tynning Bjørnø om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.72 L (2016-2017) NB
Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.28 (2016-2017) NN
Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2017:9 NB
Politi og bevæpning. Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.24 (2016-2017) NB
Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.26 (2016-2017) NB
Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.27 (2016-2017) NB
Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.71 L (2016-2017) NB
Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)
Publikasjonseier:
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noProp.73 L (2016-2017) NB
Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)
Publikasjonseier:
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noProp.74 L (2016-2017) NB
Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.33 (2016-2017) NB
Nasjonal transportplan 2018-2029
Publikasjonseier:
På lager: 0Rep.forslag 71 S (2016-2017)
Representantforslag frå stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn om offentleg tryggleik og ansvarleg hundehald
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 72 S (2016-2017)
Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Terje Breivik, Pål Farstad, Ketil Kjenseth og Iselin Nybø om å styrke sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 70 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Q. Raja om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 73 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø, Heidi Greni og Stein Erik Lauvås om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)