Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Dokument (5)
 • Innstilling til Stortinget (75)
 • Representantforslag (1)
 • Stortingsforhandlinger (2)
 • Stortingsmelding (7)
 • Stortingsproposisjon (10)
 • Stortinget (79)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (2)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2)
 • Forsvarsdepartementet (1)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (4)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (1)
 • Samferdselsdepartementet (2)
 • Utenriksdepartementet (2)
 • Riksrevisjonen (4)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
St.forh.nr.13 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 14. - 15. desember. S. 1301 - 1459
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 308 L (2016-2017)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 314 S (2016-2017)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Ketil Kjenseth om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 319 L (2016-2017)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 325 L (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 327 L (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 333 L (2016-2017)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.36 (2016-2017) EN
Setting the course for Norwegian foreign and security policy. Report to the Storting (white paper)
Publikasjonseier:
På lager: 0Dokument 3 : 10 (2016-2017)
Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 329 L (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov om klimamål (klimaloven)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 148 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre at Stortinget behandler landets pensjonister med respekt gjennom full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 311 S (2016-2017)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 313 S (2016-2017)
Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 315 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Q. Raja om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 317 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Mazyar Keshvari, Ulf Leirstein, Kari Kjønaas Kjos og Erlend Wiborg om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 318 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Janne Sjelmo Nordås om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 321 S (2016-2017)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 322 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om seismikkfrie områder
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 323 S (2016-2017)
Innstilling fra næringskomiteen om Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 324 S (2016-2017)
Innstilling fra næringskomiteen om Opplev Norge - unikt og eventyrlig
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 326 S (2016-2017)
Innstilling fra justiskomiteen om Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 309 L (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 310 L (2016-2017)
Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 320 L (2016-2017)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 328 L (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)