Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (1)
 • Dokument (4)
 • Innstilling til Stortinget (58)
 • Norges offentlige utredninger (1)
 • Representantforslag (11)
 • Stortingsforhandlinger (2)
 • Stortingsmelding (6)
 • Stortingsproposisjon (17)
 • Stortinget (72)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (3)
 • Finansdepartementet (5)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (3)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (1)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (3)
 • Landbruks- og matdepartementet (1)
 • Samferdselsdepartementet (6)
 • Utenriksdepartementet (3)
 • Riksrevisjonen (3)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
NOU 2016:6 NB
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016
Publikasjonseier:
På lager: 0Rep.forslag 86 S (2015-2016)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i videregående opplæring
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 87 S (2015-2016)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen, Heikki Eidsvoll Holmås, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om endringer i lovverket for private skoler og høyskoler
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 242 S (2015-2016)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken om tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 243 L (2015-2016)
Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 244 L (2015-2016)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 245 S (2015-2016)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 246 S (2015-2016)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014-2015
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.125 L (2015-2016) NB
Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.119 S (2015-2016) NB
Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014-2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014-2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 3. mai 2016
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.120 L (2015-2016) NB
Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.124 L (2015-2016) NB
Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.127 L (2015-2016) NB
Lov om EØS-finanstilsyn
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.128 S (2015-2016) NB
Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt - Dørdal i Telemark
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.129 L (2015-2016) NB
Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.30 (2015-2016) NB
Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.31 (2015-2016) NB
Postsektoren i endring
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.32 (2015-2016) NB
Svalbard
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.123 S (2015-2016) NB
Kommuneproposisjonen 2017
Publikasjonseier:
På lager: 0Rep.forslag 88 L (2015-2016)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 89 S (2015-2016)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Eirin Sund, Jan Bøhler, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim om en mer aktiv boligpolitikk (Beriktiget)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 90 S (2015-2016)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 247 L (2015-2016)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 248 S (2015-2016)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen og André N. Skjelstad om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 249 S (2015-2016)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om anbudskriterier for nytt regjeringskvartal som sikrer at norsk næringsliv kan være konkurransedyktig
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)