Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Blå bok (1)
 • Departementenes publikasjoner (3)
 • Dokument (1)
 • Innstilling til Stortinget (69)
 • Norges offentlige utredninger (4)
 • Representantforslag (12)
 • Stortingsforhandlinger (4)
 • Stortingsmelding (1)
 • Stortingsproposisjon (5)
 • Stortinget (86)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (2)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (1)
 • Finansdepartementet (2)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (1)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (1)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (1)
 • Kulturdepartementet (2)
 • Kunnskapsdepartementet (1)
 • Samferdselsdepartementet (1)
 • Utenriksdepartementet (1)
 • Riksrevisjonen (1)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
V-0997 NB
Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen. 2016
Publikasjonseier:
På lager: 0H-2386 NB
Byrom - en idehåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder
Publikasjonseier:
På lager: 0Innst. 13 S (2016-2017)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 111 L (2016-2017)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 113 L (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 123 L (2016-2017)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 115 S (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 125 S (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 130 S (2016-2017)
Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet (Beriktiget)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 131 S (2016-2017)
Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 102 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 105 S (2016-2017)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 108 S (2016-2017)
Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 109 L (2016-2017)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 112 S (2016-2017)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 119 S (2016-2017)
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2015-1. halvår 2016
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 120 S (2016-2017)
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 121 S (2016-2017)
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 122 S (2016-2017)
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 25 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.2 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 3. - 6. oktober. S. 4 - 170
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 9 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedkommende Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 14 S (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 8 S (2016-2017)
Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 129 S (2016-2017)
Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)