Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (5)
 • Dokument (3)
 • Innstilling til Stortinget (39)
 • Norges offentlige utredninger (2)
 • Representantforslag (13)
 • Stortingsforhandlinger (4)
 • Stortingsmelding (8)
 • Stortingsproposisjon (26)
 • Stortinget (57)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (3)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (5)
 • Finansdepartementet (2)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (4)
 • Forsvarsdepartementet (1)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (4)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (3)
 • Kulturdepartementet (2)
 • Kunnskapsdepartementet (3)
 • Landbruks- og matdepartementet (2)
 • Klima- og miljødepartementet (4)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (3)
 • Olje- og energidepartementet (1)
 • Samferdselsdepartementet (2)
 • Utenriksdepartementet (2)
 • Riksrevisjonen (2)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Dokument 16 (2015-2016)
Rapport til Stortinget fra Evalueringsutvalget for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2016:4 NB
Ny kommunelov
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.17 (2015-2016) NB
Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.67 S (2015-2016) NB
Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.66 L (2015-2016) NB
Endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning)
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.18 (2015-2016) NB
Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet
Publikasjonseier:
På lager: 0Q-1233 EN
The Government's Action Plan for Universal Design 2015-2019. Action Plan
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.19 (2015-2016) NB
Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen
Publikasjonseier:
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noProp.68 L (2015-2016) NB
Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.69 L (2015-2016) NB
Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen)
Publikasjonseier:
På lager: 0St.forh.nr.16 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 17. - 18. desember. S. 1483 - 1642
Publikasjonseier:
På lager: 0St.forh.nr.17 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 12. - 13. januar. S. 1643 - 1712
Publikasjonseier:
På lager: 0St.forh.nr.18 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 19. - 21. januar. S. 1713 - 1799
Publikasjonseier:
På lager: 0V-0989 NB
Idrettshaller. Planlegging og bygging. Veileder
Publikasjonseier:
På lager: 0Innst. 171 S (2015-2016)
Innstilling fra justiskomiteen om Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 179 L (2015-2016)
Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 180 S (2015-2016)
Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Marit Nybakk, Anette Trettebergstuen og Truls Wickholm om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 181 S (2015-2016)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og rettferdig nivå
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 183 L (2015-2016)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Bård Vegar Solhjell om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 184 S (2015-2016)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Bård Vegar Solhjell om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 185 S (2015-2016)
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om nasjonal forsvarsindustriell strategi
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 186 S (2015-2016)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 187 S (2015-2016)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.70 LS (2015-2016) NB
Endringer i luftfartsloven og samtykke til godkjenning av beslutning nr. 275/2015 av 30. oktober 2015 i EØS-komiteen om endring av vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart m.v.
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.74 L (2015-2016) NB
Lov om endring av juridisk kjønn
Publikasjonseier:
På lager: 0