Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund
På lager: 62050N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Nytt opplag kommer til lager høsten 2017
På lager: 0Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 144Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 9961Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 5276NOU 2016:17 NB
På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 104NOU 2016:16 NB
Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noV-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017. For tildelinger i 2018
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Utgitt juni 2017. Finnes også elektronisk på www.idrettsanlegg.no
På lager: 17
Finnes også elektronisk: http://www.idrettsanlegg.no
Meld.St.18 (2016-2017) NN
Berekraftige byar og sterke distrikt
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 4Meld.St.21 (2016-2017) NB
Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 1691Meld.St.33 (2016-2017) NB
Nasjonal transportplan 2018-2029
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 1778N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også elektronisk på www.regjeringen.no/sd (utgitt januar 2012)
På lager: 35361Meld.St.16 (2016-2017) NB
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.10 (2016-2017) NB
Risiko i et trygt samfunn. Samfunnssikkerhet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 13NOU 2016:24 NB
Ny straffeprosesslov
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 453Meld.St.24 (2016-2017) NB
Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 199Meld.St.36 (2016-2017) NB
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 182Q-1070 NB
Hva med min mening da?
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.28 (2015-2016) NB
Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)NOU 2017:8 NB
Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk:NOU 2016:14 NB
Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 47H-2386 NB
Byrom - en idehåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 86NOU 2017:12 NB
Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 786NOU 2017:2 NB
Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 545Meld.St.29 (2016-2017) NB
Perspektivmeldingen 2017
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Rettelsesark medfølger
På lager: 674R-0564 NB
Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Kun statlige får denne, andre må kjøpe hos Fagbokforlaget
På lager: 94Q-0794 NB
Separasjon og skilsmisse
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 68G-0435 NB
Til deg som er utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)NOU 2016:18 NB
Hjertespråket. Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 234NOU 2017:5 NB
En påtalemyndighet for fremtiden. Påtaleanalysen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 29