Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund. Kortene leveres i esker à 300 stk og 150 stk. Bestilles i antall kort.
På lager: 7800Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 44N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
UtgåttQ-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 4441N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også elektronisk på www.regjeringen.no/sd (utgitt januar 2012)
På lager: 30361Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 497V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017. For tildelinger i 2018
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov. Utgitt juni 2017. Finnes også elektronisk på www.idrettsanlegg.no
Tilgjengelig (trykkes ved behov)
Finnes også elektronisk: http://www.idrettsanlegg.no
Meld.St.15 (2017-2018) NB
Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 4391NOU 2017:12 NB
Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 107NOU 2017:16 NB
På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 0E-0973 NB
Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 119GUL BOK Prop.1 S (2017-2018) NB
Statsbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Q-1228 NN
Velkomen som ny statsborgar
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 198E-0972 NB
Norge i Europa. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 874G-0435 NB
Til deg som er utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)V-1003 NB
Idrettens Basishall. Planlegging, bygging og drift. Veileder
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.1 (2017-2018) NB
Nasjonalbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1087JD Prop.1 S (2017-2018) NB
Justis- og beredskapsdepartementet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Q-1243 NB
Mer kunnskap - bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Strategi
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 239E-0940 EN
Ten facts about the EEA. The European Economic Area - binding together the EU and Norway, Iceland and Liechtenstein
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Minibrosjyre om EØS
På lager: 218FINSA Prop.1 LS (2017-2018) NB
Skatter, avgifter og toll 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)UD Prop.1 S (2017-2018) NB
Utenriksdepartementet
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)HOD Prop.1 S (2017-2018) NB
Helse- og omsorgsdepartementet
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.153 L (2016-2017) NB
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
Publikasjonseier: Forsvarsdepartementet
På lager: 80Prop.56 LS (2017-2018) NB
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 106Meld.St.21 (2016-2017) NB
Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 1229Meld.St.38 (2016-2017) NB
IKT-sikkerhet. Et felles ansvar
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 126Meld.St.41 (2016-2017) NB
Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid
Publikasjonseier: Klima- og miljødepartementet
På lager: 172Prop.88 S (2017-2018) NB
Kommuneproposisjonen 2019
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 60Prop.169 L (2016-2017) NB
Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 265